Terugblik 2014

Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij met als doel de Nederlandse samenleving te verrijken. Fonds 21 is een zelfstandige stichting die haar financiering ontvangt van Stichting Beheer SNS REAAL, eveneens een onafhankelijke stichting.

Fonds 21 heeft een nieuwe start gemaakt in 2014. Een jaar van veel veranderingen. Het was het jaar waarin het fonds de nieuwe naam introduceerde en afscheid nam van de naam SNS REAAL Fonds. Het was het jaar waarin werd verhuisd van het kantoor op de Maliebaan in Utrecht naar het nieuwe kantoorgebouw Creative Valley, eveneens in Utrecht.

De nationalisatie van SNS Reaal in februari 2013 kreeg zijn weerslag op het fonds in 2014.
Het donatiebudget werd, als gevolg hiervan, teruggebracht van € 14 naar € 10 miljoen per jaar. Een concreet gevolg van de inkrimping van het donatiebudget was dat een aantal sectoren niet langer door het fonds gesteund worden. Wetenschap, cultureel erfgoed en erfgoededucatie komen sinds 2014 niet meer in aanmerking voor steun van Fonds 21. Daarnaast worden ook samenwerkingsprojecten van amateurs en professionals, aankopen van kunstwerken en restauraties van monumenten niet langer ondersteund. De ondergrens van een projectaanvraag werd gesteld op € 10.000. Gelijktijdig is de bezetting van de organisatie afgenomen.

Sinds de nationalisatie van SNS REAAL zijn directie en bestuur van het fonds in gesprek geweest over de wenselijkheid van een naamsverandering. Eind september 2014 is de naam Fonds 21 geïntroduceerd. Voorafgaand daaraan is de naam van SNS REAAL Fonds in de statuten gewijzigd in Fonds 21 en zijn de statuten opnieuw vastgesteld.

In 2014 ondersteunde Fonds 21 344 projecten met een totaal budget van € 10,3 miljoen.
Ten opzichte van 2013 nam het aantal aanvragen af met 32%. De afname is deels te verklaren door de verhoging van de ondergrens van het aan te vragen bedrag en het niet meer ondersteunen van enkele sectoren.
77,5% van het jaarbudget is uitgekeerd aan projecten voor Kunst & Cultuur. Projecten binnen het werkgebied van Jongeren & Maatschappij ontvingen 22,5% van het budget. Ten opzichte van 2013 zien we een lichte verschuiving ten gunste van Jongeren & Maatschappij.

E.H. Swaab, voorzitter 

Vorige pagina Volgende pagina