Toelichting op staat van baten en lasten

12 Baten

Bijdrage van Stichting Beheer SNS REAAL
Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden de totale bestedingen van Fonds 21 in 2014 te vergoeden.

Verkoop inventaris Maliebaan
Vanwege de verhuizing van het Fonds naar een kleiner kantoor, is een deel van de inventaris verkocht. Deze is als een incidentele opbrengst geboekt.

13 Besteding aan de doelstelling 

  2014
realisatie
2014
begroting
2013
realisatie
Toegezegde donaties  10.270.593 10.000.000 12.901.318
Vrijval reeds toegezegde donaties
wegens annulering of lagere afrekening 
−376.709  −500.000  −498.256
   9.893.884  9.500.000  12.403.062
Aantal toezeggingen 344 493

14 Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten 2014
realisatie
2014
begroting
2013
realisatie
Bruto salarissen   748.084 785.000  677.424
Sociale lasten 90.939 98.000 88.740
Pensioenlasten 89.558 102.000 102.029
Overige personeelskosten 115.440 165.000 234.461
1.044.021 1.150.000 1.102.654
Gemiddeld aantal FTE 9,2 11,3 11,6

In 2014 heeft Fonds 21 vanwege een reorganisatie afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers. De reorganisatiekosten zijn verwerkt in het resultaat van 2014. Vanaf 2015 zullen de personeelskosten dalen. De verwachte omvang van het medewerkersbestand  voor 2015 is 7,5 FTE. Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling. Zie navolgend onder Overige kosten voor het beleid ten aanzien van de beloningen van leden van het bestuur en de commissies.

Huisvestingskosten

Door de verhuizing eind september naar het bedrijfsverzamelgebouw Creative Valley in Utrecht zijn de huisvestigingskosten lager dan in 2013. Dit betreft een structurele besparing en zal een nog gunstiger effect hebben op het resultaat van 2015.

Kantoorkosten en algemene kosten

Met name de kosten van het jaarverslag zijn lager uitgevallen dan begroot. Tevens hebben kostenbesparingen op diverse posten geleid tot lagere kosten  dan in 2013 en ten opzichte van de begroting.

Accountants- en advieskosten

De kosten van de architect voor het ontwerpen van de nieuwe inrichting van het kantoor in Creative Valley zijn geboekt onder de advieskosten. Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog niet besloten dat Fonds 21 zou gaan verhuizen.

Kosten bestuur en commissies

De structuur van belonen van leden van het bestuur is gewijzigd in 2012. Bestuurders ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding met inachtneming van het bepaalde in het Besluit 6 april 2010 inzake ANBI, het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en Commissie en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Bestuurders die tevens bezoldigd worden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL of SNS REAAL NV ontvangen geen vergoeding van Fonds 21.
Commissieleden ontvangen met ingang van december 2012 een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per vergadering waar zij aanwezig zijn met inachtneming van het bepaalde in het Besluit 6 april 2010 inzake ANBI, het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en Commissie en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Communicatiekosten en PR

Vanwege de nieuwe naam en huisstijl van het fonds, zijn de communicatiekosten hoger dan begroot.

VASTSTELLING

De jaarrekening is opgesteld door de directie en is vastgesteld door het bestuur op 10 maart 2015.

Vorige pagina Volgende pagina