Toelichting bij jaarrekening

1 Algemene toelichting

Activiteiten
De activiteiten van het Fonds betreffen het bevorderen van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten door middel van het toekennen van donaties in de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

Vestigingsadres
Stichting Fonds 21 is feitelijk gevestigd aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht.

Verbonden partijen
Stichting Beheer SNS REAAL te Utrecht is een verbonden partij van Fonds 21. De aard van de verbondenheid is gelegen in het feit dat 2 van de 4 bestuursleden van Fonds 21 worden benoemd op voordracht van Stichting Beheer SNS REAAL.
Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. De omvang van de financiële verhouding en transacties met Stichting Beheer SNS REAAL zijn in de balans en de staat van baten en lasten tot uitdrukking gebracht.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van de waardering van activa en passiva en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Schattingen
De directie van Fonds 21 maakt schattingen die van belang zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het inzicht noodzakelijk is, worden deze schattingen vermeld bij de toelichting op de betreffende posten.

2 Grondslagen van de waardering van activa en passiva

De jaarrekening 2014 is opgesteld in overeenstemming met RJ 640, Verslaggeving voor organisaties zonder winststreven, zoals deze in 2007 is vastgesteld.

Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaf- of vervaardigingsprijs onder aftrek van jaarlijkse lineaire afschrijvingen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Er zijn geen indicaties dat de vaste activa op balansdatum aan bijzondere waardevermindering onderhevig zijn.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Indien sprake is van mogelijke oninbaarheid wordt een voorziening getroffen welke in mindering wordt gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen
Op grond van een overeenkomst wordt jaarlijks, binnen de grenzen van de toezegging, een zodanig bedrag gesuppleerd door Stichting Beheer SNS REAAL dat het resultaat van het Fonds nihil is. Als gevolg hiervan kent het Fonds geen reserves en vermogen. Stichting Beheer SNS REAAL staat garant voor de verplichtingen aangegaan door Stichting Fonds 21.

Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Verplichtingen inzake toegezegde donaties
Verplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd.
De toegezegde donaties aan aanvragers zijn opgenomen voor de nominaal toegezegde bedragen onder aftrek van betaalde voorschotten.
De verplichtingen worden verlaagd indien en voor zover toegezegde donaties geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

Operationele leasing
Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten gedurende de looptijd van het contract.

3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
De toegezegde donaties worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, als last in de staat van baten en lasten opgenomen.
Toegezegde donaties die door aanvragers niet worden opgevraagd, worden na het verstrijken van de afrekentermijn ingetrokken en als bate in de staat van baten en lasten opgenomen onder de post ‘Vrijval reeds toegezegde donaties’. Eveneens wordt hieronder opgenomen het verschil tussen toegezegde garanties en de lagere werkelijke afrekening.

Afschrijvingen
Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers.

Pensioenlasten
Fonds 21 heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De pensioenregeling van Fonds 21 valt onder de Nederlandse Pensioenwet. Fonds 21 betaalt op contractuele basis premie aan het Pensioenfonds. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen onder de overlopende activa indien zij leiden tot een terugstorting of tot vermindering van toekomstige betalingen. Premies die verschuldigd zijn maar nog niet betaald, worden als verplichting op de balans opgenomen.
De pensioenregeling van Fonds 21 is ondergebracht bij SNS REAAL Pensioenfonds. Met SNS REAAL Pensioenfonds is een uitvoeringsovereenkomst gesloten.
De pensioenregeling betreft een middelloonregeling waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen door de werkgever en de werknemer.
Het Bestuur van het Pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden geïndexeerd op basis van maximaal de Consumentenprijsindex alle huishoudens. De indexatie wordt gefinancierd vanuit het beleggingsrendement, er is geen reserve voor gevormd en er wordt geen premie voor betaald.
De dekkingsgraad van SNS REAAL Pensioenfonds bedraagt ultimo 2014 118,8% (DG UFR, voorgeschreven door DNB) hetgeen hoger is dan de vereiste dekkingsgraad van 105%. Het betreft de voorlopige cijfers van SNS REAAL Pensioenfonds.

Rente en bankkosten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Vorige pagina Volgende pagina