Balans

  Ref 2014 2013
ACTIVA
Immateriële vaste activa
Software 4  0    0  
Website 4  0  0
           0 
Materiële vaste activa
Inrichting Creative Valley 5 88.008  0
Inventaris 5  0 11.299
Hardware 5  0   7.169  
      88.008    18.468 
Vorderingen en overlopende activa
Stichting Beheer SNS REAAL 6 14.174.054 17.586.597
Overig 23.119 12.526
14.197.173 17.599.123
Liquide middelen 7 436.436 453.448
Totaal activa      14.721.617    18.071.039 
PASSIVA
Reserves en fondsen      0    0
Langlopende schulden 8
Toegezegde donaties 2015  0 840.000
Toegezegde donaties 2016 1.136.667 720.000
Toegezegde donaties 2017 431.667 315.000
      1.568.334    1.875.000 
Kortlopende schulden 9
Toegezegde donaties 13.007.348 15.976.572
Belastingen en premies 10 24.240 25.148
Overig 121.695 194.319
      13.153.283    16.196.039 
 Totaal passiva     14.721.617    18.071.039 
Vorige pagina Volgende pagina