Toelichting op balans

4 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het Fonds ook al zijn zij inmiddels volledig afgeschreven. Het verloop is als volgt:

software website  totaal 
Stand per 1 januari       
Aanschafwaarde   141.378  141.970 283.348 
Minus geheel afgeschreven   -141.378  -141.970  -283.348
Boekwaarde   -  -  -
Mutaties       
Investeringen  - - -
Afschrijvingen   -  - -
Desinvesteringen   -12.854  -  -12.854
Afschrijving desinvesteringen   12.854  -  12.854
Saldo   -
Stand per 31 december       
Aanschafwaarde   128.524  141.970  270.494
Cumulatieve afschrijvingen   -128.524 -141.970 -270.494 
Boekwaarde   -
Afschrijvingstermijn   3 jaar  3 jaar  

5 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het Fonds. Het verloop is als volgt:

  inrichting CV  inventaris  hardware  totaal 
Stand per 1 januari         
Aanschafwaarde  - 383.842 96.711 480.553
Cumulatieve afschrijvingen  - -372.543 -89.542 -462.085
Boekwaarde   - 11.299 7.169 18.468
Mutaties         
Investeringen   92.634  -  - 92.634
Afschrijvingen   -4.626 -11.299  -7.169  -23.094
Desinvesteringen   - -383.842 -77.347 -461.189
Afschrijving desinvesteringen   -  383.842 77.347  461.189
Saldo   88.008 -11.299 -7.169 69.540
Stand per 31 december         
Aanschafwaarde   92.634  -  19.364  111.998
Cumulatieve afschrijvingen   -4.626  -  -19.364  -23.990
Boekwaarde  88.008  -  -  88.008
Afschrijvingstermijn   5 jaar 5 jaar  3 jaar   


6 Vorderingen en overlopende activa

De vordering op Stichting Beheer SNS REAAL is niet rentedragend. Van de vordering heeft €1.568.334 een langlopend karakter. De ontvangst van de vordering is afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van Fonds 21.Er zijn geen aanvullende contractuele bepalingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop van de rekening courant met Stichting Beheer SNS REAAL is als volgt:

   2014  2013
 Stand per 1 januari  17.586.597 16.364.337
 Resultaatsuppletie  11.587.457 14.222.260
 Storingen  -15.000.000 -13.000.000
 Stand per 31 december  14.174.054 17.586.597

De overige vorderingen bestaan uit vooruitbetaalde pensioenpremie en depot NL.

7 Liquide middelen

Het betreft direct opvraagbare banktegoeden.

8 Langlopende schulden

Van de toegezegde donaties aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de jaren na 2015 verantwoord onder de langlopende schulden. De langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan één en minder dan vijf jaar.

9 Kortlopende schulden

De toegezegde donaties aan aanvragers betrekking hebbend op de jaren tot en met 2015 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Eventuele voorschotbetalingen zijn in mindering gebracht. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

10 Belastingen en premies

  2014  2013 
 Loonbelasting en premieheffing  24.240 25.148
 Pensioenpremie  -  -
   24.240  25.148

11 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen
Het bureau van het Fonds is gevestigd in Creative Valley aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht welk pand met ingang van 1 augustus 2014 is gehuurd voor een periode van 5 jaar plus een aansluitende periode van 5 jaar tegen een te indexeren huursom van €93.100 per jaar.
De specificatie van de huurverplichtingen is als volgt:

Te betalen binnen 1 jaar   74.600
Te betalen tussen 1 en 5 jaar   372.400
Te betalen na 5 jaar   -
Totaal verplichting (exclusief indexatie)   447.000


Operationele leasing
Er wordt een auto en een copier geleased met als expiratiedata 14 november 2015 en 30 september 2020. Het jaarlijkse leasebedrag bedraagt in totaal €25.324.
De specificatie van de verplichtingen uit hoofde van operationele leasing is als volgt:

Te betalen binnen 1 jaar   25.324
Te betalen binnen 1 en 5 jaar   58.939
Totaal verplichting (exclusief indexatie)   84.263


Gedurende het verslagjaar zijn de volgende betalingen inzake operationele leasing in de staat van baten en lasten verwerkt:

Auto   22.084
Copier   6.529
Totaal lasten (inclusief BTW)   28.613
Vorige pagina Volgende pagina