Kasstroomoverzicht

  Ref 2014 2013
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Resultaat boekjaar  0  0
Aanpassingen voor:
afschrijvingen 4/5 23.094 80.198
mutaties langlopende schulden 8 -306.666 -278.965
mutaties werkkapitaal
- vorderingen 6 3.401.950 -1.233.690
- kortlopende schulden -3.042.756 1.436.436
9/10 75.622 3.979
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in immateriële vaste activa 4  0  0
Investeringen in materiële vaste activa 5 -92.634  0
-92.634  0
Mutatie liquide middelen -17.012 3.979
Stand liquide middelen 1 januari 453.448 449.469
Stand liquide middelen 31 december 436.436 453.448
 Mutatie liquide middelen  7    -17.012    3.979
Vorige pagina Volgende pagina